Nakaz zapłaty to forma orzeczenia sądowego wydawanego przez sąd na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym upominawczym.

Nakaz zapłaty wydawany jest w sytuacji kiedy powód dochodzi zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może wydać również referendarz sądowy. Co istotne, podstawę dla nakazu zapłaty stanowi pozew i dokumenty załączone do pozwu. Zatem rozstrzygnięcie w tej formie następuje na podstawie dokumentów zaoferowanych przez powoda. Oczywiście, to sąd ocenia czy dokumenty, które przedstawił powód są wystarczające dla wydania nakazu zapłaty.

Sąd wydając nakaz zapłaty orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie albo wnieść w tym terminie zarzuty bądź sprzeciw od nakazu zapłaty.

Przykładowa treść nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym może być następująca:

„Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb., Wydział I Cywilny w składzie: Anastazy Sprawiedliwy

po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym na skutek pozwu z dnia 2 marca 2016 r.,

nakazuje pozwanej Annie Niegrzecznej, aby zapłaciła powódce Katarzynie Wytrwałej kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kwotą 250 zł tytułem kosztów procesu w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniosła w tym terminie zarzuty."

Nakaz zapłaty doręczony jest stronom, z tymże pozwany wraz z nakazem otrzymuje pozew i załączone do niego dokumenty. Pozwany ma prawo w ciągu dwóch tygodni zaskarżyć nakaz zapłaty.

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Adwoka Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź

782-699-413

kancelaria@adwokat-klosowicz.pl

ul. Narutowicza 52/1, 90-248 Łódź

Alimenty od dorosłych dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z obowiązkiem dostarczania środków utrzymania przez r... ...więcej