Klienci indywidualni

Prawo cywilne:

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, m.in.:

 • ubezwłasnowolnienie,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli,
 • o zapłatę przeciwko dłużnikom solidarnym,
 • unieważnienie czynności prawnej,
 • roszczenia z umów przedwstępnych,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • wykonanie zobowiązań,
 • umowy wzajemne (wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z tytułu umowy wzajemnej),
 • kompensata zobowiązań (potrącenie),
 • przelew wierzytelności,
 • skarga pauliańska,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • windykacja należności.

 

Odszkodowania:

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa odszkodowań, m.in.:

 • odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia (m.in. wypadki komunikacyjne),
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała/rozstrojem zdrowia,
 • renta za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanego,
 • renta z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość,
 • roszczenia w przypadku śmierci osoby poszkodowanej (roszczenie o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, renta, odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę),
 • odszkodowanie z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

 

Prawo rodzinne:

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, m.in.:

 • rozwód,
 • separacja,
 • alimenty (sprawy o zasądzenie alimentów, obniżenie/podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • kontakty rodziców z dzieckiem,
 • kontakty dziadków z wnukami,
 • władza rodzicielska.

 

Prawo rzeczowe:

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, m.in.:

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • współwłasność (zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności),
 • ochrona własności (sprawy o wydanie rzeczy i zaprzestanie naruszeń prawa własności),
 • ustanowienie/zniesienie służebności gruntowych i osobistych,
 • ochrona posiadania.

 

Prawo spadkowe:

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego, m.in.

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • zachowek,
 • przyjęcie/odrzucenie spadku,
 • uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku,
 • dział spadku.

 

Prawo pracy:

1. reprezentacja zarówno pracodawców jak i pracowników w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, m.in.:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o zapłatę wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i pracę w godzinach nocnych),
 • odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy,
 • odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi,
 • odpowiedzialność materialna pracownika,
 • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (roszczenie o przywrócenie do pracy, odszkodowanie),
 • niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy (uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,  roszczenie o przywrócenie do pracy, odszkodowanie).

2. przygotowywanie i opiniowanie dokumentów z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji),

3. reprezentacja pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy.

 

Prawo wekslowe:

1. doradztwo prawne w przedmiocie wystawienia weksla, wypełnienia i dochodzenia należności na podstawie weksla,

2. przygotowanie weksli i deklaracji wekslowych,

3. reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach o zapłatę na podstawie weksla (niezgodność weksla z treścią zawartego porozumienia, weksle indosowane).

 

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów:

Sporządzanie oraz opiniowanie regulaminów sklepów internetowych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki klauzul niedozwolonych.

 

Ochrona danych osobowych:

1. ocena i przygotowywanie polityk bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,

2. zgłoszenie zbioru danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

 

Prawo prasowe:

Sprostowanie nieprawdziwej informacji zawartej w materiale prasowym (sporządzenie wniosku, reprezentacja w postępowaniu sądowym).

Zapraszamy do kontaktu

Adwoka Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź

782-699-413

kancelaria@adwokat-klosowicz.pl

ul. Narutowicza 52/1, 90-248 Łódź

Alimenty od dorosłych dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z obowiązkiem dostarczania środków utrzymania przez r... ...więcej