Jakie przesłanki należy wziąć pod uwagę przy ustaleniu wysokości alimentów? Co należy rozumieć pod pojęciem "usprawiedliwione potrzeby dziecka" czy też "możliwości majątkowe i zarobkowe"?

Wysokość alimentów na dziecko zależy od dwóch bardzo ważnych przesłanek:

1. usprawiedliwionych potrzeb dziecka (uprawnionego),

2. możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

 

W jaki sposób ustalić zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego?

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być zaspakajane przez rodziców, wyznacza treść art. 96 k.r.o, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Usprawiedliwione potrzeby dziecka uwarunkowane są kosztami jego utrzymania (wyżywienie, mieszkanie, odzież, leczenie) i wychowania (pielęgnacja, opieka, dbałość o fizyczny i intelektualny rozwój dziecka). Należy również mieć na uwadze, iż dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Wysokość alimentów na rzecz dziecka powinna być ustalona w stosunku do jego obecnych potrzeb, adekwatnych do wieku dziecka, miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i wielu okoliczności każdego konkretnego wypadku.

 

W jaki sposób oceniać możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego?

Przede wszystkim należy pamiętać, iż przez określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Nie zawsze bowiem faktyczne dochody uzyskiwane przez zobowiązanego do alimentów równoznaczne są z jego możliwościami zarobkowymi. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których osoby zobowiązane nie podejmują zatrudnienia stosownie do swojego wykształcenia bądź też nie korzystają z możliwości rynku pracy. W takich sytuacjach należy ustalić jakie zarobki mógłby osiągać zobowiązany, gdyby wykorzystał wszystkie możliwości, które oferuje mu rynek pracy. Często w sprawach o alimenty, zobowiązani chcąc ustrzec się przed zapłatą wysokich alimentów, zmieniają pracę na gorzej płatną. Bądź też, co akurat ostatnio miało miejsce w jednej z moich spraw, w ogóle rezygnują z intratnego zatrudnienia. W takich sytuacjach sądy opierają się na zarobkach osiąganych przed zmianą/rezygnacją z pracy. Należy również pamiętać, iż zobowiązany do alimentów nie może żądać ograniczenia wysokości alimentów, powołując się na swoje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów. Zadłużenie bankowe nie może powodować ograniczenia należnych dziecku środków utrzymania i wychowania. Dlatego też tego rodzaju zaległości zobowiązanego traktowane są tak, jakby ich w ogóle nie było.

Sprawy o alimenty nie należą do łatwych. Warto zatem skorzystać z pomocy adwokata. Kancelaria adwokat Pauliny Kłosowicz zajmuje się sprawami o alimenty. W ramach swoich usług oferujemy: porady prawne, sporządzanie pozwów i pism procesowych, reprezentację w sądzie.

Zapraszamy do kontaktu

Adwoka Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź

782-699-413

kancelaria@adwokat-klosowicz.pl

ul. Narutowicza 52/1, 90-248 Łódź

Alimenty od dorosłych dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z obowiązkiem dostarczania środków utrzymania przez r... ...więcej